İdari Birimler

İdari İşler
Kurumun öğrenci ve eğitim hizmetlerinin akışının koordine edilmesi, yemek, temizlik, güvenlik hizmetleri, binaların bakımı, sosyal kültürel faaliyetler ve bu doğrultuda standardizasyon ve koordinasyonu sağlamak ve üst yönetime rapor olarak sunmak.

Halkla İlişkiler
Kurumun vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda kurumsal iletişim faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu süreçte kurumun sosyal ve kültürel organizasyonlarını, kurum içi faaliyetlerini ve dış tanıtıma yönelik kurumsal faaliyetlerini yürütür. Kurumsal eğitim programları ve gençlik hizmetleri faaliyetleri gibi organizasyonları koordine eder. Kayıt dönemlerinde kurumsal tanıtım ve işlevsel süreç takibi yapar. Sosyal sorumluluk çalışmaları içinde yer alır. Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapar.

Bilgi İşlem
Kurumun bilgi işlem ve teknik donanımlarına katkı sağlar. Öğrenci kayıt ile ilgili işlemlerin ve kurum ile ilgili kurumsal yazışmaların yapılması, gelen ve giden evrak defterlerinin tutulması, dosyalanması ve arşivlenmesi, kurumda görev yapan eğitimci ve diğer personelin atamaları ve öğrencilerle ilgili tüm yazışmalardan sorumludur.

Lojistik
Yürürlükteki kanunlar, vakfın kurumsal anayasası, organizasyon kılavuzu, genel ve departman amaçları, politikaları, prensipleri, yönetmelikleri, prosedürleri, talimatları ve formlarına göre çalışır. Binanın genel gidişatının takibinden sorumlu olup, aylık erzak, hal listeleri, kırtasiye talep listeleri ve servis talep formlarının düzenlenmesi ve kayıt altında tutulmasını sağlar.